2021-07-31

Hướng dẫn cài đặt email Zimbra 8.8.15 trên CentOS 8 mô hình single-server

Zimbra là một bộ phần mềm email server mã nguồn mở bên cạnh phiên bản trả phí, có rất nhiều tính năng và sự ổn định, được nhiều doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ email và các cơ quan Nhà nước tại Việt Nam sử dụng nhằm mục đích tối ưu chi phí và chủ động kiểm soát bảo mật thông tin.

Nhân dịp cài đặt máy chủ email Zimbra cho một công ty thực hiện vào 5/2021, viethoangit.com đăng tải hướng dẫn cài đặt để mọi người tham khảo, nếu thấy có sai sót nào mong mọi người bình luận bên dưới bài viết.

Trong quá trình cài đặt có tham khảo tài liệu Triển khai hệ thống Zimbra mô hình Multi-Server từ công ty Iway của anh Trương Anh Tuấn (iwayvietnam.com).

I. KẾ HOẠCH CÀI ĐẶT


Hướng dẫn này dành cho phiên bản Zimbra 8.8.15 collaboration open source edition cài đặt trên 1 máy chủ CentOS 8 (mô hình Single-Server).

Tên miền giả định được sử dụng trong bài viết là mail.viethoangit.com. 
IP giả định là 192.168.16.235 (thay bằng IP public của bạn trong thực tế).

Thứ tự cài đặt:


Bước 1. Cài đặt hệ điều hành máy chủ CentOS 8

Bước 2. Cấu hình các bản ghi quan trọng: A, MX, SPF, PTR

Bước 3. Cài đặt Zimbra

Bước 4. Cấu hình bảo mật cho Zimbra: SSL, DKIM, DMARC

Bước 5. Các cấu hình bổ sung khác (tùy chọn)

Các bước từ bước 1 tới bước 4 là bắt buộc phải thực hiện để đảm bảo máy chủ email chạy đúng và an toàn, giảm thiểu nguy cơ bị virus, spam, phising…

Bước thứ 5 có thể thực hiện hoặc không tùy bạn, nó chỉ là một số cài đặt trong số rất nhiều những cài đặt khác có hướng dẫn ở trên internet tùy theo nhu cầu của người quản trị.

II. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG MÁY CHỦ


1. Đặt time zone:

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

2. Cài đặt RAM ảo:


sysctl vm.swappiness=5

Giá trị 5 nghĩa là RAM ảo chỉ sử dụng khi hết 95% RAM vật lý.

Check giá trị swappiness hiện tại:

cat /proc/sys/vm/swappiness

3. Cài đặt đồng bộ thời gian:


Trên CentOS 8 đã cài sẵn chrony

Để kiểm tra dùng lệnh: chronyc sources

4. Tắt dịch vụ postfix


systemctl stop postfix && systemctl disable postfix

5. Update hệ thống:


yum -y update

6. Đặt hostname:


hostnamectl set-hostname mail.viethoangit.com

Thêm hostname vào file /etc/hosts:

echo "192.168.16.235 mail.viethoangit.com mail" >> /etc/hosts

7. Tắt SELinux:


Tắt Selinux tạm thời để tránh lỗi khi cài đặt:

setenforce 0

Nếu trong quá trình sử dụng Zimbra phát sinh lỗi do Selinux thì bạn có thể tắt nó:

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

Kiểm tra SELinux bằng lệnh:

sestatus

Hiển thị “SELinux status: disabled” là thành công.

Bật lại selinux:

sed -i 's/SELINUX=disabled/SELINUX=enforcing/g' /etc/sysconfig/selinux

sed -i 's/SELINUX=disabled/SELINUX=enforcing/g' /etc/selinux/config

8. Cài đặt các gói hỗ trợ:


yum -y install unzip net-tools bind-utils sysstat openssh-clients perl-core libaio nmap-ncat libstdc++.so.6 wget

III. CẤU HÌNH CÁC BẢN GHI QUAN TRỌNG


1. Cấu hình bản ghi A và MX

Bản ghi có dạng

mail A 192.168.16.235

@ MX mail.viethoangit.com 10

Kiểm tra bản ghi MX bằng lệnh:

nslookup -type=mx viethoangit.com

hoặc

dig mx viethoangit.com +noall +answer

Hoặc kiểm tra qua link: https://mxtoolbox.com/

2. Cấu hình SPF (Sender Policy Framework)

Cấu hình bản ghi DNS:

- Tên máy chủ: @
- Loại: TXT
- Địa chỉ chuỗi dạng: v=spf1 +a +mx +ip4:192.168.16.235 ~all

Xem thêm hướng dẫn từ nhà cung cấp domain để biết chi tiết.

Kiểm tra SPF:

dig txt viethoangit.com +noall +answer

hoặc

nslookup -type=txt viethoangit.com

Nếu không thành công sẽ có dòng thông báo “does not designate”.

Hoặc kiểm tra qua link: https://mxtoolbox.com/
 

3. Cấu hình PTR record (rDNS)


Yêu cầu bên quản lý IP (nếu thuê tại data center) hoặc bên quản lý đường truyền (nếu thuê leased-line, ftth có IP tĩnh) trỏ PTR từ IP.

Ví dụ bản ghi có dạng:

192.168.16.235.in-addr. arpa IN PTR mail.viethoangit.com

Kiểm tra bản ghi PTR:

dig -x 192.168.16.235 +noall +answer

hoặc

nslookup -type=ptr 192.168.16.235

IV. CÀI ĐẶT ZIMBRA


1. Tải Zimbra:

cd /var/tmp

wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_3953.RHEL8_64.20200629025823.tgz

wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_3953.RHEL8_64.20200629025823.tgz.sha256

2. Giải nén Zimbra:


tar -xvzf zcs-8.8.15_GA_3953.RHEL8_64.20200629025823.tgz

3. Cài đặt Zimbra:


cd zcs-8.8.15_GA_3953.RHEL8_64.20200629025823

./install.sh

Chọn Y ở tất cả các tùy chọn:

(Chọn N ở “Install zimbra-dnscache” nếu muốn sử dụng server DNS riêng)Đến đoạn thông báo về DNS error:
DNS ERROR resolving mail.viethoangit.com

It is suggested that the hostname be revolvable via DNS

Change hostname? [Yes]

Đặt thành viethoangit.com (không có “email.”)


Đến đoạn thông báo về DNS error resolving MX:


Đổi lại thành viethoangit.com (không có “email.”):

Màn hình thông báo như hình dưới:


Tiếp theo màn hình sẽ hiển thị như bên dưới:


Chọn 7 để vào “zimbra-store”, sau đó chọn 4 để vào set “Admin Password”.


Nhấn “r” để quay lại menu chính.

Nhấn “a” để chấp nhận các thay đổi.

Hệ thống sẽ tiến hành các thiết lập cuối, chờ một khoảng thời gian đến khi xuất hiện thông báo bên dưới là đã hoàn tất cài đặt:

Configuration complete - press return to exit

4. Tạo SSH key cho tài khoản zimbra:


Mặc định Zimbra sẽ tạo một tài khoản nhưng tắt login bằng mật khẩu, Zimbra Collaboration Suite kết nối với user này bằng ssh keys, cấu hình như sau:

# sudo -u zimbra -i

$ zmupdateauthkeys

Updating keys for webmail.example.com
Fetching key for webmail.example.com
Updating keys for webmail.example.com
Updating /opt/zimbra/.ssh/authorized_keys

5. Hiển thị thống kê trên Administration console


[root@mail ~]# /opt/zimbra/libexec/zmsyslogsetup

Terminal hiển thị:

updateSyslog: Updating /etc/rsyslog.conf...done.

6. Mở port trên firewall:


firewall-cmd --permanent --add-port={25,80,110,143,443,465,587,993,995, 2703,5222,5223,7071,8443,9071,24441}/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=24441/udp

firewall-cmd –reload

Kiểm tra:

firewall-cmd --list-all

7. Kiểm tra các dịch vụ của Zimbra


Đăng nhập vào tài khoản được cấp quyền chạy Zimbra:

su zimbra

Chạy lệnh kiểm tra:

zmcontrol status

8. Kiểm tra đăng nhập vào giao diện quản trị:


https://mail.viethoangit.com:7071/zimbraAdmin/

V. CẤU HÌNH BẢO MẬT CHO ZIMBRA


Lưu ý: Không gửi email trước khi hoàn tất phần cấu hình để tránh bị cho vào blacklist.

1. Bật tự động quét file đính kèm bằng ClamAV antivirus:


# su - zimbra

$ zmprov mcf zimbraAttachmentsScanURL clam://localhost:3310/

$ zmprov mcf zimbraAttachmentsScanEnabled TRUE

2. Cấu hình SSL


Hướng dẫn cấu hình SSL miễn phí: Letsencrypt ssl certificate

Cấu hình certbot-auto làm theo hướng dẫn tại:

https://wiki.zimbra.com/wiki/Installing_a_LetsEncrypt_SSL_Certificate

Nếu lỗi system không hỗ trợ certbot-auto thì làm theo các bước bên dưới như các hướng dẫn này:

https://certbot.eff.org/lets-encrypt/centosrhel8-other

https://snapcraft.io/docs/installing-snap-on-centos

Adding EPEL cho CentOS 8

$ sudo dnf install epel-release

$ sudo dnf upgrade

Installing snapd

$ sudo yum install snapd

Bật snapd socket:

$ sudo systemctl enable --now snapd.socket

Bật hỗ trợ classic snap:

$ sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap

Đảm bảo phiên bản mới nhất của snapd:

sudo snap install core

sudo snap refresh core

Xóa certbot-auto và bất kỳ Certbot OS packages:

sudo yum remove certbot.

Cài đặt Certbot

sudo snap install --classic certbot

Warning: /var/lib/snapd/snap/bin was not found in your $PATH. If you've not restarted your session
since you installed snapd, try doing that. Please see https://forum.snapcraft.io/t/9469
for more details.
certbot 1.15.0 from Certbot Project (certbot-eff✓) installed

[root@mail letsencrypt]# ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot

[root@mail letsencrypt]# certbot certonly --standalone

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None
Enter email address (used for urgent renewal and security notices)
(Enter 'c' to cancel): admin@viethoangit.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must agree in order to register with the ACME server. Do you agree?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: y
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Would you be willing, once your first certificate is successfully issued, to
share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding
partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that
develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web,
EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: n
Account registered.
Please enter in your domain name(s) (comma and/or space separated) (Enter 'c' to cancel): mail.viethoangit.com
Requesting a certificate for mail.viethoangit.com
Performing the following challenges:
http-01 challenge for mail.viethoangit.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges

IMPORTANT NOTES:
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/mail.viethoangit.com/fullchain.pem
Your key file has been saved at:
/etc/letsencrypt/live/mail.viethoangit.com/privkey.pem
Your certificate will expire on 2021-09-09. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot renew"
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:
Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

Chuẩn bị cho Certbot command

Thực thi lệnh dưới để đảm bảo cerbot command có thể chạy

sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot

Chạy Certbot

Trường hợp không chạy web server

sudo certbot certonly –standalone

Trường hợp web server đang chạy:

sudo certbot certonly --webroot

Important Note:

To use the webroot plugin, your server must be configured to serve files from hidden directories. If /.well-known is treated specially by your webserver configuration, you might need to modify the configuration to ensure that files inside /.well-known/acme-challenge are served by the webserver.

Thử nghiệm gia hạn tự động

Các gói Certbot trên hệ thống của bạn đi kèm với cron job hoặc systemd timer sẽ tự động gia hạn chứng chỉ của bạn trước khi chúng hết hạn. Bạn sẽ không cần phải chạy lại Certbot, trừ khi bạn thay đổi cấu hình của mình. Bạn có thể kiểm tra tính năng gia hạn tự động cho các chứng chỉ của mình bằng cách chạy lệnh sau:

sudo certbot renew --dry-run


Lệnh gia hạn certbot được cài đặt ở một trong các vị trí sau:

/etc/crontab/

/etc/cron.*/*

systemctl list-timers

Phần này ví dụ về renew khi có webserver HAProxy trên cùng máy chủ:
If you needed to stop your webserver to run Certbot, you'll want to add hook scripts to stop and start your webserver automatically. For example, if your webserver is HAProxy, run the following commands:

sudo sh -c 'printf "#!/bin/sh\nservice haproxy stop\n" > /etc/letsencrypt/renewal-hooks/pre/haproxy.sh'
sudo sh -c 'printf "#!/bin/sh\nservice haproxy start\n" > /etc/letsencrypt/renewal-hooks/post/haproxy.sh'
sudo chmod 755 /etc/letsencrypt/renewal-hooks/pre/haproxy.sh
sudo chmod 755 /etc/letsencrypt/renewal-hooks/post/haproxy.sh

Xây dựng CA trung gian thích hợp cộng với Root CA

Let's Encrypt gần như hoàn hảo, nhưng trong quá trình tạo tệp, họ chỉ thêm tệp chain.pem mà không cần root CA. Bạn phải sử dụng IdenTrust root Certificate và hợp nhất nó sau chain.pem

Copy chuỗi kí tự tại link này: https://letsencrypt.org/certs/trustid-x3-root.pem.txt

Dán vào hàng cuối cùng của tệp chain.pem tại đường dẫn:

/opt/zimbra/ssl/letsencrypt/chain.pem

Verify your commercial certificate.

Copy thư mục Let's Encrypt /etc/letsencrypt/live/$domain vào /opt/zimbra/ssl/letsencrypt:

mkdir /opt/zimbra/ssl/letsencrypt

cp /etc/letsencrypt/live/mail.viethoangit.com/* /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/

chown zimbra:zimbra /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/*

ls -la /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/

su zimbra

cd /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr verifycrt comm privkey.pem cer

** Verifying 'cert.pem' against 'privkey.pem'
Certificate 'cert.pem' and private key 'privkey.pem' match.
** Verifying 'cert.pem' against 'chain.pem'
Valid certificate chain: cert.pem: OK

Deploy the new Let's Encrypt SSL certificate

Backup thư mục Zimbra SSL

cp -a /opt/zimbra/ssl/zimbra /opt/zimbra/ssl/zimbra.$(date "+%Y%m%d")

Copy the private key under Zimbra SSL path

Trước khi triển khai Chứng chỉ SSL, bạn cần di chuyển privkey.pem theo đường dẫn thương mại SSL Zimbra, như sau:

cp /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/privkey.pem /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key

Deploy:

$ cd /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/

[zimbra@mail letsencrypt]$ /opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt comm cert.pem chain.pem


Khởi động Zimbra sau đó vào website để kiểm tra xem SSL đã hoạt động hay chưa:

su zimbra

zmproxyctl start

zmmailboxdctl start

Kiểm tra chất lượng SSL

https://www.ssllabs.com/ssltest/

Điểm A+ là tốt.

Nếu chưa đạt điểm A+ thì có thể tối ưu theo gợi ý trong bài này:

https://zimico.vn/lam-cach-nao-de-dat-diem-a-cho-ssl-test-tren-zimbra/

3. Cấu hình DKIMLogin vào tài khoản Zimbra

su zimbra

Đăng ký khóa DKIM

[zimbra@mail root]$ /opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -a -d viethoangit.com

DKIM Data added to LDAP for domain viethoangit.com with selector F9202012-A733-11EB-9336-EE4F3EDFDAF2

Public signature to enter into DNS:

F9202012-A733-11EB-9336-EE4F3EDFDAF2._domainkey IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa; "

"p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4YUv3Obt2v/wEPkzQ1asRq0UgC+5/FrlZNLjj0MLTrM+PzdNzx0a+12LTTpcG3GIunpmFsBxUxZ3Ax969q0thqUerRe4To/dpTc+pOFr21yimV7RXL4xQxDH1f1qBYoBGj4sJqeQqLNDQmI3ZLf8CFGa+exkh8uiDgbUg8b3BqeooizoL1X7dRI9tuioxvkILubCncKDvHTtIR"

"PpulJDOCvIYJLB7WJK2sPqo0FXd3gfyrG2QJcshsHBaAxDF0iZnCoaFq4fJCDHcj6e79WBjA9IZpbw1KwO8+JPdLf2N/JqC3AtyfbNRLFhbYKNYyyLZXhDIRxRSAHLJ97wdY/oFwIDAQAB" ) ; ----- DKIM key F9202012-A733-11EB-9336-EE4F3EDFDAF2


Tạo bản ghi trên DNS của tên miền:

Host record: F9202012-A733-11EB-9336-EE4F3EDFDAF2._domainkey

Type: TXT

Value:

v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4YUv3Obt2v/wEPkzQ1asRq0UgC+5/FrlZNLjj0MLTrM+PzdNzx0a+12LTTpcG3GIunpmFsBxUxZ3Ax969q0thqUerRe4To/dpTc+pOFr21yimV7RXL4xQxDH1f1qBYoBGj4sJqeQqLNDQmI3ZLf8CFGa+exkh8uiDgbUg8b3BqeooizoL1X7dRI9tuioxvkILubCncKDvHTtIRPpulJDOCvIYJLB7WJK2sPqo0FXd3gfyrG2QJcshsHBaAxDF0iZnCoaFq4fJCDHcj6e79WBjA9IZpbw1KwO8+JPdLf2N/JqC3AtyfbNRLFhbYKNYyyLZXhDIRxRSAHLJ97wdY/oFwIDAQAB

Lưu ý: xóa bỏ đấu “ (ngoặc kép) và khoảng trắng giữa 2 đoạn mã.
 
Check DKIM record

Cú pháp: dig txt selector._domainkey.domain

dig txt F9202012-A733-11EB-9336-EE4F3EDFDAF2._domainkey.viethoangit.com +noall +answer

hoặc

nslookup -type=txt F9202012-A733-11EB-9336-EE4F3EDFDAF2._domainkey.viethoangit.com

Hoặc kiểm tra online tại các link:

http://dkimvalidator.com

http://dkimcore.org/tools/keycheck.html

https://mxtoolbox.com/dkim.aspx
 

4. Cấu hình DMARC


Tạo bản ghi DMARC

Có thể vào trang sau: https://www.kitterman.com/dmarc/assistant.html


Ví dụ mẫu DMARC:

Host record: _dmarc

Type: TXT

Value: 
v=DMARC1; 
p=quarantine; rua=mailto:admin@viethoangit.com; 
ruf=mailto:admin@viethoangit.com; sp=quarantine

DMARC này có policy là quarantine. Tất cả các email không thỏa mãn điều kiện kiểm tra DKIM, SPF sẽ bị reject và gửi báo cáo về cho admin@viethoangit.com.

Lưu ý chỉ sử dụng _dmarc (không có dấu chấm (.) phía sau) trong DNS record. (Việc này tùy vào nhà cung cấp dịch vụ tên miền cho bạn quy định, vui lòng liên hệ với họ để được hướng dẫn).

Kiểm tra:

dig txt _dmarc.viethoangit.com +noall +answer

hoặc

nslookup -type=txt _dmarc.viethoangit.com

hoặc

Sau khi đã thiết lập xong có thể gửi mail đến gmail để kiểm tra. Xem trong phần show original sẽ báo PASS cho SPF, DKIM và DMARC.

Hoặc kiểm tra trên https://mxtoolbox.com

Ghi chú: Sau khi đã cấu hình đầy đủ DKIM, DMARC, có thể dùng Mail Tester (www.mail-tester.com) để kiểm tra. Gửi mail đến địa chỉ mail được chỉ định đang hiển thị trên trang web sau đó click và nút check, bạn sẽ biết điểm đánh giá, thường thì hệ thống cần đạt từ 8,5-10 điểm.

VI. CÁC CẤU HÌNH KHÁC (tùy chọn)


1. Cấu hình Antispam bổ sung
 
1. 1. Customizing SpamAssassin

Automatic rule updates

$ zmlocalconfig antispam_enable_rule_updates

antispam_enable_rule_updates = false

$ zmlocalconfig antispam_enable_restarts

antispam_enable_restarts = false

$ zmlocalconfig -e antispam_enable_rule_updates=true
$ zmlocalconfig -e antispam_enable_restarts=true

Automatic rule compilation

$ zmlocalconfig -e antispam_enable_rule_compilation=true

$ zmamavisdctl restart

$ zmmtactl restart

1. 2. Customizing Postfix

zmprov ms mail.viethoangit.com +zimbraMtaRestriction reject_unknown_reverse_client_hostname

1. 3. SpamAssassin Tweaks via the Commandline
 
Increase Amavis's Log Level

zmprov mcf zimbraAmavisLogLevel 2

Put Amavis's Temp Dir on a RAM Disk

zmamavisdctl stop

mount -t tmpfs -o size=1024m tmpfs /opt/zimbra/data/amavisd/tmp

Kiểm tra: mount | grep "tmpfs"

Auto-mount:

vi /etc/fstab

Chèn dòng bên dưới vào file:

tmpfs /opt/zimbra/data/amavisd/tmp tmpfs defaults,noexec,nodev,nosuid,size=1024m,mode=750,uid=zimbra,gid=zimbra 0 0

1. 4. Enable DCC

yum -y install gcc

mkdir -p /opt/zimbra/dcc-2.3.168

chown zimbra:zimbra /opt/zimbra/dcc-2.3.168

cd /opt/zimbra;ln -s dcc-2.3.168 dcc

su zimbra

cd /tmp

mkdir dcc

wget https://www.dcc-servers.net/dcc/source/dcc.tar.Z

tar xfz dcc.tar.Z

cd dcc-2.3.168

./configure --homedir=/opt/zimbra/dcc-2.3.168 \--disable-sys-inst --with-uid=zimbra --disable-server \--disable-dccifd --disable-dccm \--with-updatedcc_pfile=/opt/zimbra/data/dcc \--with-rundir=/opt/zimbra/data/dcc/run \--bindir=/opt/zimbra/dcc-2.3.168/bin

make

make install

cd /opt/zimbra/data

mkdir -p dcc/run

Update /opt/zimbra/data/spamassassin/localrules/sauser.cf

use_dcc 2

dcc_path /opt/zimbra/dcc/bin/dccproc

Restart Amavis

zmamavisdctl restart

2. Giới hạn gửi nhận email với Policyd


Ghi chú: Các bạn nên làm theo hướng dẫn mới hơn có trên Zimbra Wiki tại link: https://wiki.zimbra.com/wiki/CBPolicyd_with_Zimbra_MySQL (Setting up CBPolicyd with Zimbra MySQL)

Dưới đây là hướng dẫn làm theo tài liệu trên blog có tại link bên dưới mà tôi đã thực hiện:

https://blog.zimbra.com/2020/03/2-3-zimbra-open-core-series-rate-limiting-email-with-policyd/

Tải script

wget https://raw.githubusercontent.com/Zimbra-Community/zimbra-tools/

master/cbpolicyd.sh -O /tmp/cbpolicyd.sh

Cho phép thực thi

chmod +rx /tmp/cbpolicyd.sh

Chạy script

./tmp/cbpolicyd.sh

Bật và khởi động lại

su zimbra

zmprov ms mail.viethoangit.com +zimbraServiceEnabled cbpolicyd

zmprov ms mail.viethoangit.com zimbraCBPolicydQuotasEnabled TRUE

zmmtactl restart && zmcbpolicydctl start

Mặc định, script cài đặt sẽ thiết lập chính sách cho phép:

– Hạn chế bất kỳ người gửi nào chỉ được phép gửi tối đa 100 email mỗi 60 giây. Qúa số lượng này các email sẽ bị deferred.

– Hạn chế người dùng chỉ có thể nhận tối đa 125 email mỗi 60 giây. Qúa số lượng này sẽ bị chặn (reject).

Để kiểm tra cấu hình, hãy tạm thời thay đổi tỷ lệ email gửi đi thành một con số thấp hơn, để bạn có thể quan sát xem email có bị từ chối hay không:

/opt/zimbra/bin/mysql policyd_db

SELECT * FROM quotas_limits;

UPDATE quotas_limits SET CounterLimit = 1 WHERE QuotasID = 3;Xem cấu hình mặc định:

zmlocalconfig | grep -i cbpolicy

Xem log policyd tại:

/opt/zimbra/log/cbpolicyd.log

3. Sửa lỗi phân quyền


su - zimbra -c 'zmcontrol stop'

/opt/zimbra/libexec/zmfixperms -v -e

su - zimbra -c 'zmcontrol start'

4. Tài liệu tham chiếu


https://zimbra.github.io/installguides/latest/single.html

https://wiki.zimbra.com/wiki/Installing_a_LetsEncrypt_SSL_Certificate

https://wiki.zimbra.com/wiki/Configuring_for_DKIM_Signing

https://wiki.zimbra.com/wiki/Best_Practices_on_Email_Protection:_SPF,_DKIM_and_DMARC

https://wiki.zimbra.com/wiki/Category:ZCS_8.8

https://wiki.zimbra.com/wiki/CBPolicyd_with_Zimbra_MySQL

1 nhận xét:

  1. Bạn ơi, nếu sau khi cài đặt hoàn chỉnh, hệ thống hoạt động bình thường mà mình có nhu cầu đổi Public IP thì làm như thế nào vậy bạn?

    Trả lờiXóa